Vyškov – sanace DN 300, injektáž přípojek

Investor
VaK Vyškov, a.s.
Místo
Vyškov
Rok dokončení
2011
Popis
Investor se rozhodl pro sanaci kanalizace bezvýkopovou technologií UV LINER na základě záznamu z monitoringu, který prokázal výrazně narušenou statiku kanalizace. Pro realizaci byl zvolen sanační rukávec se zvýšenou statickou únosností a došlo i k opravě napojení přípojek injektáží. Díky provedení opravy napojení nedochází k infiltraci spodních vod do kanalizace, které by mohly vyplavovat zeminu z podloží, a tím by následně mohly vznikat kaverny pod povrchem a docházet tak k narušení nedávno položené dlažby. Sanace kanalizace byla provedena v historickém centru města Vyškova a v hloubce 5,5 m, kdy by použití klasických výkopových technologií bylo časově i finančně nákladné (velká hloubka) a přítomnost těžkých strojů by narušila nejen nedávno položenou dlažbu, ale i klid náměstí na dlouhou dobu.
Zpět