Stavební úprava v ul. Kranichova, Šumperk

kanalizace

Investor
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s
Místo
Šumperk
Rok dokončení
2018
Popis

Součástí dodávky bylo provedení stavební úpravy stávající jednotné kanalizace, která slouží pro odkanalizování stávající zástavby rodinných domů a odvedení dešťových vod z území.
•    Celková délka opravované stoky jednotné kanalizace je 183m – materiál kamenina DN300, Steinzeug Keramo tř.160.
•    Na trase kanalizace byly umístěny 4 ks revizních prefabrikovaných šachet, včetně dna, průměru DN 1000 mm. Vstupní poklopy šachet jsou litinové, s pantem, pro zatížení tř. D400.
•    Do nově budované kanalizační stoky byly přepojeny domovní přípojky z přilehlých RD a uliční dešťové vpusti. Ty byly do potrubí zaústěny pomocí odboček DN300/150, respektive DN 300/200.
•    Původní kanalizační stoky byla po kompletním přepojení všech přípojek kompletně zalita cementopopílkovou suspenzí. Zaplnění prostoru původní stoky bylo provedeno z toho důvodu, aby nevznikla v rušeném profilu stoky nezaplněná místa, která by mohla být příčinou poklesů povrchu terénu MK.
•    Po dokončení výkopových a montážních pracích kanalizace byla provedena rekonstrukce krytu vozovky místní komunikace (pokládka vrstev ACP a ACO).
 

Šumperk kanalizace
Šumperk pokládka acp vrstvy asfaltu
Šumperk pokládka acp vrstvy asfaltu
Šumperk instalace obrubníků a přídlažby1
Šumperk instalace obrubníků a přídlažby1
Šumperk instalace potrubí
Šumperk instalace potrubí
Šumperk instalace potrubí 1
Šumperk instalace potrubí 1
Šumperk instalace potrubí a odbočky
Šumperk instalace potrubí a odbočky
Šumperk instalace skryté šachty
Šumperk instalace skryté šachty
Šumperk instalace skryté šachty1
Šumperk instalace skryté šachty1
Šumperk výkopy
Šumperk výkopy
Šumperk ul Kranichova před stavbou
Šumperk ul Kranichova před stavbou
Šumperk instalace obrubníků a přídlažby2
Šumperk instalace obrubníků a přídlažby2
Zpět