Nejčastější příčiny poruchy plynového kotle

Většina závad plynových kotlů jsou drobné poruchy, které nevyžadují okamžitý havarijní zásah. Pokud nemá porucha zásadní vliv na provoz kotle a bezpečnost obyvatel, stačí si domluvit standardní návštěvu servisního technika. Vždy ale posouzení závažnosti poruchy konzultujte telefonicky.

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINy PORUCHY PLYNOVÉHO KOTLE

  • Zavřený uzávěr přívodu plynu.
  • Nefunkční baterie v prostorovém termostatu.
  • Nefunkční elektrická zásuvka u plynového kotle.
  • Použití rozdvojky v elektrické zásuvce u plynového kotle, která způsobuje otočení fází.
  • Nedostatečné množství vody v uzavřeném oběhu ústředního topení.

Při běžném provozu v topné sezoně se můžete setkat i s dalšími typy závad.

Jedním z příkladů je zanesený výměník kotle. Důvodů zaneseného výměníku může být několik:

  • Nízký tah komína – základem pro správné hoření je dobrý tah v komíně. Tah v komíně omezuje například použití kolen na kouřovodu, nízký příp. zanesený komín.
  • Vysoká prašnost prostředí – nasávání vzduchu z prostředí, kde je velká prašnost (např. město, blízkost továren, ale i přítomnost koberců…), je také jedním z důvodů zanesení kotle.
  • Zanedbaný servis – při pravidelném servisu je jednou z činností i vyčištění výměníku kotle. Proto je dobré servis kotle nezanedbávat a alespoň 1x za 2 roky servis kotle zadat oprávněné osobě.
  • Nedostatečný přísun vzduchu - pro řádný provoz plynového kotle je nezbytný dostatečný přívod vzduchu. Jedná se o standardní fyzikální zákony, kdy oheň pro hoření potřebuje vzduch. Například při výměně starých oken a dveří za nová, lépe těsnící, je vhodné přísun vzduchu zkontrolovat. V žádném případě neucpávejte otvory pro přívod vzduchu, které udělal instalatér!
  • Porucha ventilátoru pro odtah spalin.

Zanesený výměník kotle může způsobit únik oxidu uhelnatého do místnosti a v krajním případě může způsobit i smrt. Nové spotřebiče mají bez výjimky pojistku, která v případě, že spaliny odcházejí do místnosti, odstaví spotřebič z provozu. Takže kotel „pouze“ nefunguje.

Míra zanesení výměníku také výrazně snižuje účinnost kotle a zvyšuje spotřebu, tedy i náklady na topení o 10–50 %. Pokud je výměník zanesený, nevytváří se ve spalovací komoře dostatečný podtlak a přichází do ní méně vzduchu než je třeba pro dokonalé spálení paliva. Výsledkem je zhoršení spalování a tomu odpovídající zvýšení množství plynu potřebného pro získání požadovaného množství tepla.

Závady a havárie plynových kotlů jsou nepříjemnou záležitostí zvláště v chladném období, kdy na provozu plynového kotle a vytápění závisí obyvatelnost vytápěného objektu. Těmto závadám lze předcházet pravidelným servisem především v období, kdy plynový kotel není v provozu a vytíženost servisních organizací je nižší (březen–srpen).

KONTAKT – SERVISNÍ DISPEČINK

Galerie
Odvzdušňovací ventil
Odvzdušňovací ventil
Zanesený výměník
Zanesený výměník
Vyčištěný zásobník TV
Vyčištěný zásobník TV
Znečištěný zásobník TV
Znečištěný zásobník TV
Špatné odkouření
Špatné odkouření
Roztavené topné těleso
Roztavené topné těleso
Zanesená spalovací komora
Zanesená spalovací komora
Zanesená spalovací komora
Zanesená spalovací komora
Propálený hořák
Propálený hořák
Znečištěný výměník
Znečištěný výměník
Zpět