Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“)


1. Společnost TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, IČ: 255 494 64, DIČ: CZ25549464, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2854 a její dceřiné společnosti (dále jen „TRASKO“) se zavázala chránit soukromí a osobní údaje jednotlivců, které v souvislosti se svou podnikatelskou činností zpracovává ve smyslu článku 4 odstavce 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR“). Společnost TRASKO bude zpracovávat zejm. tyto osobní údaje:

  • údaje o osobách provádějících hospodářskou činnost,
  • údaje o osobách zastupujících hospodářské subjekty, a uvedené ve veřejných rejstřících;
  • údaje o osobách, které působí jako kontaktní osoby podniků, v souvislosti s jejich pracovní funkcí.

Tyto informace stanovují pravidla, kterými se TRASKO řídí po celou dobu zpracování osobních údajů a nakládání s nimi, aby zajistila zachování práva na ochranu osobních údajů a zamezila jejich zneužití a informuje o podstatných skutečnostech, které zajišťují dostatečnou transparentnost při zpracování osobních údajů.


2. Shromažďování osobních údajů:
TRASKO shromažďuje a zpracovává osobní údaje nezbytné pro plnění zákonných požadavků, plnění uzavřených smluv, poskytnutí služeb a pro účely oprávněných zájmů TRASKO, pokud nebudou mít v daném případě přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů.
Oprávněným zájmem může být i zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení), pokud Vám poskytujeme zboží či jiné plnění a obchodní sdělení s tím přímo souvisí.
Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat na e-mail, z nějž Vám obchodní sdělení bylo doručeno, nebo prostřednictvím kontaktního údaje uvedeného níže.
Vaše osobní údaje získáváme buď přímo od Vás výslovně, nebo pokud se registrujete do našich služeb, uzavíráte s námi smlouvu nebo využíváte nějakou službu. Některé z informací shromažďujeme automaticky s Vaším souhlasem, zejm. použitím cookies navštívením našich webových stránek.
O konkrétním důvodu zpracování Vašich osobních údajů Vás budeme vždy v každém konkrétním případě informovat, např. přímo v uzavírané smlouvě. Na důvody zpracování se můžete dotazovat prostřednictvím kontaktního údaje uvedeného níže.


3. Využití osobních údajů
Osobní údaje jsou používány primárně pro plnění zákonných požadavků, uzavření a plnění smluv, upozornění na změny v poskytovaných službách a s Vaším souhlasem pro informování o jiných službách a produktech, které TRASKO nebo smluvní partner TRASKa nabízí a které by Vás mohly zajímat.

4. Předání osobních údajů třetím osobám
Vaše osobní údaje mohou být předány třetím osobám pouze za těchto podmínek:
K osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci TRASKO, kteří budou pověřeni s těmito osobními údaji pracovat. Všichni zaměstnanci, kteří budou mít k Vašim osobním údajům přístup, jsou písemně zavázání mlčenlivostí, tudíž se o Vašich osobních údajích nesmí nikde šířit.
Pokud bude TRASKO Vaše osobní údaje postupovat třetím osobám, kteří budou zpracovateli těchto osobních údajů, zavazuje se společnost TRASKO zajistit dodržení požadavků pro ochranu osobních údajů.


5. Omezení zpracování osobních údajů
TRASKO neprovádí automatické individuální rozhodování nebo profilování.
Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo EU nebo do mezinárodních organizací.
Společnost TRASKO není povinna jmenovat a ani nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu GDPR.


6. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu nebo po dobu, po kterou to vyžaduje zákon, a po tuto dobu je archivujeme. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, tak je neprodleně vymažeme. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, nebo smlouvy nebo poskytnutí služby, tak Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu uvedenou v souhlasu, nutnou pro plnění smlouvy nebo poskytování služby a dále 10 let poté, co došlo k ukončení činnosti, k níž byl udělen souhlas nebo uzavřena smlouva, příp. skončilo plnění. Tyto osobní údaje zpracováváme zejm. za účelem bránění se případným soudním sporům. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat i po celou dobu případných řízení, včetně případných vykonávacích a dalších navazujících řízení.


7. Zavedená opatření
Společnost TRASKO zavedla personální, organizační i technická opatření, abychom eliminovali různě závažná rizika pro Vaše práva a svobody a pro ochranu Vašich osobních údajů. Za tímto účelem jsme proškolili všechny naše zaměstnance, kteří přicházejí do styku s osobními údaji. Dále jsou všechny osobní údaje ve fyzické podobě zabezpečeny před neoprávněným přístupem. U osobních údajů uložených v elektronické podobě pak dodržujeme bezpečnostní standardy a taktéž jsou zabezpečeny před neoprávněným přístupem. Současně jsme zpracovali analýzu rizik za účelem jejich předcházení a provedli jsme příslušná opatření.


8. Právo na informace, opravu, omezení a výmaz osobních údajů a podání stížnosti
V případě jakýchkoliv žádostí, požadavků, připomínek nebo nejasností nás můžete kontaktovat na emailu p.vymazalova@trasko.cz nebo písemně na adresu sídla TRASKO. Prostřednictvím těchto kontaktních údajů se na nás můžete obracet v jakékoliv záležitosti týkající se Vašich osobních údajů a využití Vašich práv.
Pokud zjistíte, že Váš osobní údaj máme uveden nepřesně, nesprávně nebo neúplně, tak máte právo, abychom tyto Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu, poté co nám to sdělíte, opravili nebo doplnili.
Pokud budete žádat v elektronické formě, budou Vám informace poskytnuty v elektronické formě, pokud nepožádáte o jiný způsob. Máme však právo požadovat po Vás ověření Vaší identity.
Máte právo požadovat výmaz nebo omezení Vašich osobních údajů zejm. pokud uplynul zákonný či jiný důvod pro jejich zpracování, odvoláte svůj souhlas, vznesete námitku proti zpracování, dojde k neoprávněnému zpracování. Máte dále právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je zpracováváme pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné zaslat nám písemně nebo emailem.
Osobní údaje však nebudou smazány nebo omezeny v případě jejich zpracování v souladu s čl. 17, odst. 3 GDPR.
Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění našich povinností plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.