Reference

Investor: VaK Vyškov a.s.

Místo: Vyškov

Rok dokončení: 2011

Popis:

Investor se rozhodl pro sanaci kanalizace bezvýkopovou technologií UV LINER, na základě záznamu z monitoringu, který prokázal výrazně narušenou statiku kanalizace. Pro realizaci byl zvolen sanační rukávec se zvýšenou statickou únosností a došlo i k opravě napojení přípojek injektáží. Díky provedení opravy napojení nedochází k infiltraci spodních vod do kanalizace, které by mohly vyplavovat zeminu z podloží, a tím by následně mohly vznikat kaverny pod povrchem a docházet tak k narušení nedávno položené dlažby. Sanace kanalizace technologií UV LINER byla provedena v historickém centru města Vyškova a hloubce 5,5m, kdy by použití klasických výkopových technologií bylo časově i finančně nákladné (velká hloubka) a přítomnost těžkých strojů by narušila nejen nedávno položenou dlažbu, ale i klid náměstí na dlouhou dobu.