Reference

Investor: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Místo: Kyjov

Rok dokončení: 2013

Popis:

Oprava kanalizace v Kyjově bezvýkopovou technologií UV LINER, DN 500 v délce 53m.

Kanalizace v úseku 15m pod frekventovanou křižovatkou byla ve velmi špatné stavu - dlouhodobě staticky neúnosná (stav kanalizace III) - s ovalitou 15-20%, podélnými prasklinami, rozestouplými spoji, výraznou korozí a narušeným dnem. Sanační vložka bude muset přenášet veškeré statické zatížení, proto jsme investorovi navrhli použití staticky zesíleného rukávce Alphaliner 1500 s dlouhodobým modulem pružnosti 8571 N/mm2  . Životnost takto opravené kanalizace je minimálně 50let.