Plynovodní přípojky

Jsme technickým partnerem společnosti INNOGY a zajišťujeme realizaci plynovodních přípojek.


Máte-li zájem o nacenění plynovodní přípojky, kontaktujte prosím:

Miroslav SRNA, vedoucí střediska realizace staveb, T 517 317 522, M 777 738 208, E m.srna@trasko.cz

Doklady které objednatel předloží při žádosti:

 1. Objednávka - vyplňte ZDE, (nebo ručně psaná, uveťe také tel. kontakt, datum narození (živnostník IČO) a  adresu objednatele).
 2. Jeden z uvedených dokladů – stavební povolení, územní rozhodnutí, opatřené razítkem o nabytí právní moci, územní souhlas, veřejnoprávní smlouva (vše kopie).
 3. Projektová dokumentace plynoinstalace opatřená razítkem od plynárenské společnosti – část týkající se plynovodní přípojky (vše kopie)
 4. Vyjádření plynárenské společnosti k projektové dokumentaci (kopie)
 5. Smlouva o připojení k distribuční soustavě plynárenské společnosti (kopie)

 • Realizace plynovodní přípojky proběhne po zaregistrování stavby u společnosti GasNet - distribuce plynu cca do patnácti pracovních dnů od objednání.
 • Objednatel zajišťuje, pokud není dohodnuto jinak, výkopové a případně zednické práce (vzor výkopů ZDE ).
 • Po provedení montáže plynovodní přípojky musí být tato neprodleně zasypána vhodným materiálem – pískem a HUP zabezpečen proti náhodné manipulaci (vzor ZDE ).

Předávaná dokumentace ze strany zhotovitele objednateli a příslušnému plynárenskému podniku po ukončení montáže plynovodní přípojky:

 1. Zápis o technické přejímce
 2. Geodetické zaměření plynovodní přípojky
 3. Revizní zpráva plynovodní přípojky
 4. Zápis o elektrojiskrové zkoušce
 5. Zápis o kontrole a měření signálního vodiče
 6. Zápis o tlakové zkoušce plynovodní přípojky
 7. Zápis o čištění potrubí plynovodní přípojky
 8. Zápis o vpuštění plynu do plynovodní přípojky
 9. Stavební deník plynovodní přípojky
 10. Oprávnění montážní organizace
 11. Smlouva o zajištění provozu a údržbě plynovodní přípojky mezi plynárenským podnikem a objednatelem plynovodní přípojky
 12. Prohlášení zhotoviteli o likvidaci odpadů

 • Předání dokumentace k plynovodní přípojce ze strany zhotovitele proběhne zhruba do čtyř týdnů od zhotovení přípojky.
 • Objednatel bude předem telefonicky kontaktován ze strany zhotovitele na upřesnění termínu přejímky dokumentace plynovodní přípojky a o celkové ceně díla.
 • Platba za zhotovení plynovodní přípojky se provádí v hotovosti na pokladně zhotovitele oproti předání veškeré potřebné dokumentace objednateli, pokud předem není dohodnuto jinak.
 • Je třeba, aby objednatel počítal s tím, že montáž plynoměru lze objednat uplynárenské společnosti až po obdržení podepsané smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky ze strany GridServis člena společnosti Innogy.