T 517 317 517

Autorizované měření emisí

Firma TRASKO, a.s. je držitelem osvědčení opravňujícím k autorizovanému měření emisí. Pro vypracování cenové nabídky kontaktujte:

SERVISNÍ DISPEČINK: T 517 317 517, E servis@trasko.cz


Za zdroj znečištění ovzduší se považují kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů instalovaných spotřebičů od 1 - 5MW. Lhůta pro toto zákonné opatření je 1x za 3 roky.


Provozovatelé stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší jsou povinni zajistit provedení jednorázového autorizovaného měření emisí:

  • při uvádění zařízení do provozu
  • po každé záměně paliva nebo suroviny nad rámec schváleného provozního řádu
  • po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zařízení zdroje a to do tří měsíců od vzniku některé z výše uvedených skutečností.

Pro určení kategorie zdroje znečištění je rozhodující součet jmenovitých výkonů zdrojů v rámci jedné kotelny.

MRU DELTA 2000TRASKO, a.s. používá pro měření emisí analyzátor spalin MRU DELTA 2000, který je určený pro autorizované měření emisí.